track

Algemene Voorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kaartkeuze.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kaartkeuze.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kaartkeuze.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Prijzen / betalingen
2.1 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld inclusief BTW, exclusief eventuele enveloppen en verzendkosten. De prijzen staan vermeld in euro’s.
2.2 Betaling zal plaatsvinden voordat een bestelling verzonden wordt. Je geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de door jezelf gekozen betalingswijze.
2.3 Kaartkeuze.nl heeft de uitvoering van betalingen uitbesteed aan een gespecialiseerde betalingsprovider, een Payment Service Provider (PSP). Hierop zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende PSP van toepassing.
2.4 Kaartkeuze.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, anders dan op grond van onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking, in de uitvoering van de betaalopdracht.
2.5 Kaartkeuze.nl behoudt het recht om bepaalde opdrachten te weigeren in het geval dat je eerder producten hebt besteld zonder dat de betaling hiervan goed is afgerond en/of we andere onregelmatigheden hebben geconstateerd.
2.6 Jij hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kaartkeuze.nl te melden.

Artikel 3. Levering / reclames / aansprakelijkheid
3.1 Kaartkeuze.nl streeft er naar om de bestelde artikelen, na acceptatie en betaling van je bestelling, binnen de door Kaartkeuze.nl opgegeven tijd te verzenden. De levertijd geldt echter als indicatie en niet als zogeheten fatale termijn. Aan de genoemde levertijd kunnen geen rechten worden ontleend.
3.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.3 Bij aflevering van een bestelling heb je de verplichting om te onderzoeken of de afgeleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden.
3.4 Producten die op verschillende momenten zijn besteld en/of geproduceerd kunnen een afwijking in kleur vertonen. Kaartkeuze.nl is hiervoor niet aansprakelijk.
3.5 Bestellingen die op werkdagen voor 15:00 uur zijn geplaatst worden dezelfde dag uitgevoerd, bestellingen die op werkdagen na 15:00 uur zijn geplaatst worden de volgende werkdag uitgevoerd, beide met voorbehoud van overmacht en technische storingen.
3.6 Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren.
3.7 Kaartkeuze.nl is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.
3.8 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.

Artikel 4. Bestellingen / communicatie
4.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van productweergave, bestellingen en/of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Kaartkeuze.nl en haar klanten, dan wel tussen Kaartkeuze.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Kaartkeuze.nl en haar klanten, is Kaartkeuze.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kaartkeuze.nl.
Artikel 5. Uitsluiting herroepingsrecht en retourneren
5.1 Producten en diensten van Kaartkeuze.nl zijn uitgesloten van het herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek omdat deze volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
5.2 De kwaliteit van door de klant geüploade afbeeldingen en foto's, geplaatste tekst en de juistheid van persoonlijke (adres)gegevens, papier- en envelop keuze, vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Producten met gebreken op basis van deze onderdelen kunnen niet geretourneerd worden, evenals producten die volledig van goede kwaliteit zijn.
5.3 Indien na ontvangst blijkt dat de producten niet naar tevredenheid voldoen, dien je dit binnen twee werkdagen schriftelijk en gemotiveerd, ondersteund door duidelijke foto's van de gebreken aan het product, aan Kaartkeuze.nl kenbaar te maken.
5.4 Na reactie van Kaartkeuze.nl heb je 14 dagen de tijd om de kaarten aan Kaartkeuze.nl te retourneren. Kosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de klant. Kaartkeuze.nl neemt de kosten voor het produceren van de kaarten, het verzenden van de nieuwe producten en de administratieve kosten voor haar rekening.

Retouradres:
Kaartkeuze.nl
Zijpendaalseweg 51a
6814 CD Arnhem

Artikel 6. Overmacht
6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kaartkeuze.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk of per email mede te delen en zulks zonder dat Kaartkeuze.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kaartkeuze.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7. Auteursrecht en Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Kaartkeuze.nl. 7.2 De handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen die de producten en diensten herkenbaar maken, evenals het ontwerp, teksten en (grafische) mogelijkheden van de website zijn eigendom van Kaartkeuze.nl. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Kaartkeuze.nl. Alle rechten zijn, tenzij anders vermeld en schriftelijk vastgelegd, voorbehouden aan Kaartkeuze.nl.
7.3. Auteursrechtelijke eigendommen worden nooit overgedragen en blijven bij Kaartkeuze.nl
7.4 Werk dat in jouw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van Kaartkeuze.nl en mag niet door jou worden gebruikt voor andere doeleinden. Kaartkeuze.nl behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie. 7.5 Indien je via de online ontwerp applicatie eigen afbeeldingen of foto's inlaadt, ben jij zelf verantwoordelijk voor de eventuele auteursrechten die op dit materiaal rusten.

Artikel 8. Overige bepalingen
8.1 Indien je aan Kaartkeuze.nl opgave doet van een afleveradres, is Kaartkeuze.nl gerechtigd alle bestellingen naar dat afleveradres te verzenden. Zolang Kaartkeuze.nl geen bericht heeft ontvangen voor wijziging van afleveradres, worden de bestellingen afgeleverd op het laatst bij Kaartkeuze.nl bekende afleveradres.
8.2 Wanneer door Kaartkeuze.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kaartkeuze.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
8.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kaartkeuze.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kaartkeuze.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 8.4 Kaartkeuze.nl tracht de producten zo waarheidsgetrouw als mogelijk op de internetsite weer te geven. Kaartkeuze.nl is niet aansprakelijk voor een ondeugdelijke dan wel andere weergave op monitor van de klant. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 9. Toepasselijk recht / bevoegd rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank Arnhem (Nederland).